نحوه روشن کردن PVM به چه صورت است؟

بعد از بالا آمدن سرورهای کلاستر در صورتی که auto start روی سرورها فعال نباشد PVM را به صورت زیر استارت می‌کنیم:

  1. قبل از استارت سرویس باید مطمئن شویم که همه نودها از طریق شبکه مدیریت PVM با هم ارتباط دارند که این کار را با استفاده از ping می‌توانیم انجام دهیم.
  2. استارت و چک کردن سرویس corosync روی همه نودها
Copy to Clipboard

3. استارت و چک کردن سرویس dlm به صورت همزمان روی همه نودها (این نکته بسیار مهم است و در صورت تاخیر در اجرای همزمان امکان دارد که برخی نودهای restart شوند.)

Copy to Clipboard

چک کردن ارتباط نودها در کلاستر                  

Copy to Clipboard

4. مونت کردن استوریج روی همه نودها

Copy to Clipboard

بعد از مونت شدن استوریج رکورد جدیدی به corosync-cpgtool اضافه می‌شود و با استفاده از df -h به صورت زیر می‌توانیم از مونت شدن استوریج اشتراکی مطمئن شویم:

Copy to Clipboard

5. بعد از اطمینان از مونت شدن استوریج سرویس sball را به صورت زیر روی همه نودها استارت می‌کنیم
نکته: اولین نودی که سرویس sball روی آن استارت شود نود master است.

Copy to Clipboard

بعد از استارت سرویس sball نیز رکورد جدیدی به corosync-cpgtool اضافه می‌شود:

Copy to Clipboard

به صورت زیر می‌توان سرویس sball را چک کرد.
در این مثال نود ۱ به عنوان نود master انتخاب شده است.

Copy to Clipboard

نکته: دستور sbctl start نیز مراحل بالا را به ترتیب اجرا می‌کند که از آن نیز می‌توان استفاده کرد که البته این دستور نیز باید همزمان روی همه نودها اجرا شود و در صورت عدم اجرای همزمان ممکن است برخی از نودها restart شوند.

به اشتراک بگذارید.