حسن انجام کار

1402-6-9 09:59:41 +00:00

حسن انجام کار وقتی قراردادی منعقد می شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است؛ همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود [...]

حسن انجام کار1402-6-9 09:59:41 +00:00
Go to Top