حسن انجام کار

1401-9-9 06:21:32 +00:00

حسن انجام کار وقتی قراردادی منعقد می شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است؛ همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود [...]

حسن انجام کار1401-9-9 06:21:32 +00:00
Go to Top