چگونه در VMWare سامانه PVM را نصب کنیم؟

با توجه به اینکه PVM یک هایپروایزور است و می‌تواند میزبان ماشین‌های مجازی مختلفی باشد، نصب آن در هر هایپروایزور دیگر نیازمند تنظیم پارامترهای خاص برای ماشین مجازی که جهت نصب PVM در نظر گرفته شده است، می‌باشد.

در ادامه به بررسی پارامترهای لازم برای ماشین مجازی مورد نظر در VMWare جهت نصب PVM می‌پردازیم.

فعال کردن Nested Virtualization

قابلیت Nested Virtualization به ما این اجازه را می‌دهد تا بتوانیم یک نسخه ماشین مجازی را در درون یک ماشین مجازی دیگر اجرا کنیم. فعال شدن این قابلیت به معنای توانایی ماشین مجازی در استفاده از تکنولوژی مجازی‌سازی پردازنده می‌باشد.

برای فعال کردن این قابلیت از گزینه‌ی زیر در تنظیمات پردازنده در VMWare استفاده می‌کنیم:

Expose Hardware assisted virtualization to the guest os

 توانایی ماشین مجازی در استفاده از تکنولوژی مجازی‌سازی پردازنده

تنظیمات امنیتی در Port Group

ماشین‌های مجازی داخل PVM هر کدام MAC Address ویژه خود را دارند، به عبارتی ترافیک ماشین مجازی مرتبط با PVM با Source/Dest MACهای مختلفی انجام می‌گیرد. به این دلیل لازم است پارامترهای امنیتی به شرح زیر در تنظیمات Port Group متعلق به ترافیک ماشین‌های PVM در وضعیت Accept قرار می‌گیرند:

قرار گرفتن ترافیک ماشین‌های PVM در وضعیت Accept

Promiscuous mod:
وقتی کارت شبکه‌ای در این وضعیت قرار می‌گیرد قادر است مستقل از MAC خود، تمامی بسته‌های شبکه را دریافت کند. وضعیتی که برای اجرای ماشین در ماشین لازم است و باید در وضعیت ACCEPT قرار گیرد.

MAC address changes:
این پارامتر مشخص می‌کند که آیا پکت‌های شبکه به مقصد ماشین مجازی می‌توانند آدرس MAC متفاوتی نسبت به MAC کارت شبکه‌ی ماشین داشته باشند؟
با توجه به اینکه ماشین‌های مجازی متعددی در داخل PVM قابلیت اجرا دارند، این پارامتر باید Accept باشد.

Forged transmits:
با تغییر این پارامتر به Accept اجازه عبور پکت‌های شبکه از مبدا ماشین مجازی با آدرس MAC مبدا متفاوت از کارت شبکه‌ی ماشین صادر می‌شود. این موضوع با توجه به وجود ماشین‌های متعدد در PVM لازم است.

به اشتراک بگذارید.