ایجاد دسکتاپ مجازی

به منظور ایجاد دسکتاپ مجازی برای کاربران موردنظر موارد زیر را انجام می‌دهیم:

  1. ابتدا در pvm-manager، طبق شکل 1، گزینه Create Virtual Desktop را کلیک می‌کنیم.
لیست تسک ایجاد دسکتاپ مجازی

2. مطابق شکل 2، روی دکمه Add کلیک می‌کنیم تا فرم ایجاد دسکتاپ باز شود. در سربرگ General ، نام و طبق نیاز، توضیحات را وارد می‌نماییم.

سربرگ General فرم ساخت دسکتاپ مجازی

3. در سربرگ Scheduler، برای اینکه تسک‌، توسط ما اجرا گردد، مطابق شکل 3 گزینه none را انتخاب می‌کنیم.

سربرگ Scheduler فرم ساخت دسکتاپ مجازی

4. در سربرگ Settings تمپلیت خود را انتخاب و همچنین نوع تمپلیت را Link و برای آن، مقدار prefixای وارد می‌کنیم؛ این موارد در شکل 4 آمده است.

سربرگ Setting فرم ساخت دسکتاپ مجازی

با انتخاب Link، امکان آپدیت کردن VDIها وجود دارد و در VDIهای ساخته شده، درایور C آنها freeze می‌باشد و با خاموش شدن، تمام کارهای صورت گرفته روی این درایو، حذف می‌شود.

5. در این سربرگ، طبق شکل 5، گزینه‌های مربوط به performance دسکتاپ مجازی می‌باشد که بهتر است گزینه Avid Suggestion انتخاب گردد.

سربرگ Performance فرم ساخت دسکتاپ مجازی

6. در سربرگ Users‌ها طبق شکل 6، می‌توان کاربران موردنظر را وارد نمود، این کاربران می‌توانند درون سیستم pvm تعریف شوند یا کاربران اکتیودایرکتوری باشند که به سیستم pvm اضافه می‌گردند.

سربرگ Users فرم ساخت دسکتاپ مجازی(کاربران test1 و test3 انتخاب شدند)

7. در این سربرگ طبق شکل 7، استوریج مربوط به دیسک‌های VDIها و همچنین تعداد دیسک‌ها، مشخص می‌شود.(منظور از VDIها، به این دلیل است که برای هر کاربر انتخاب شده، VDI ساخته می‌شود). در اینجا دیسک‌های OS و Profile را انتخاب و نوع کنترل آنها را sata قرار دهید.

سربرگ Storage فرم ساخت دسکتاپ مجازی

8. در سربرگ Advance طبق شکل ، تنظیم هر یک از مقادیر مانند زیر می‌باشد:

      1. Parallel limit: هنگام اجرا شدن تسک، تعداد ساخت VDI به صورت همزمان را مشخص می‌کند.
      2. Retry number: در حین اجرای شدن تسک، وقتی با خطا مواجه شود، به این تعداد، سعی مجدد برای اجرا شدن می‌کند و در هر سعی مجدد، به اندازه Retry Wait، قبل از اجرا شدن صبر می‌کند.
سربرگ Advance فرم ساخت دسکتاپ مجازی

9. در سربرگ آخر که شکل 9 می‌باشد، می‌توان تنظیم نمود که نتیجه اجرای تسک ایمیل گردد که در ساخت دسکتاپ مجازی نیازی به تنظیم این مورد نمی‌باشد و در آخر گزینه Finish را کلیک می‌کنیم و تسک ما به لیست اضافه می‌گردد.

سربرگ Notification فرم ساخت دسکتاپ مجازی

در نهایت در لیست، طبق شکل 10، تسک مورد نظر ایجاد می‌شود و می‌توان روی دکمهrun ، برای اجرا کردن تسک تازه ایجاد شده کلیک کرد.

ساخته شدن تسک ساخت دسکتاپ مجازی

بعد از کلیک کردن دکمه run، پنجره‌ای طبق شکل 11 باز می‌گردد که دکمه yes را کلیک نمایید.

اجرا کردن تسک ساخت دسکتاپ مجازی

در صفحه‌ای که باز می‌شود، VDIها در حال ساخته شدن هستند و چون طبق شکل 8 مقدار parallel limit را یک قرار دادیم، VDIها یک به یک ساخته می‌شوند.

مشاهده در حال اجرا بودن تسک ساخت دسکتاپ مجازی

طبق شکل 13، VDI مورد نظر ایجاد شده ولی هنوز روند اجرای تسک، به اتمام نرسیده است، لذا باید صبر کرد تا VDI به طور خودکار خاموش گردد. همچنین اگر VDIای برای ساخته شدن وجود نداشته باشد، تسک به اتمام می‌رسد.

بوجود آمدن VDI مربوط به کاربر test1

همانطور که در شکل 14 مشاهده می‌کنید برای هر دو کاربر test1 و test3 (مطابق شکل 6) VDI ایجاد و خاموش شده است.

خاموش شدن VDI پس از اینکه تنظیمات درون guest تمام شد

سرانجام در شکل 15، مشاهده می‌نمایید VDIهای مربوط به کاربران test1 و test2 ایجاد شده است و آماده تحویل به کاربران نهایی می‌باشد.

اتمام اجرای تسک ساخت دسکتاپ مجازی

به اشتراک بگذارید.