اگر بعد از اضافه کردن USB به ماشین مجازی، ماشین مجازی آن را نشناخت چه کاری انجام دهیم؟

در صورتی که بعد از اضافه کردن USB به ماشین مجازی، ماشین مجازی آن را نشناخت ابتدا باید در تنظیمات ماشین مجازی، قسمت USB را به صورت زیر بررسی کنیم :

تنظیمات usb

Controller باید با توجه به سیستم عامل انتخاب شود، به عنوان مثال برای ویندوز ۷ باید USB 2-1 انتخاب شود
در قسمت Host نیز چک شود که USB Device به درستی انتخاب شده باشد. در صورتی که تنظیمات USB ماشین مجازی مشکلی نداشت، قسمت USB را به صورت زیر بررسی می‌کنیم:

تنظیمات usb

در این قسمت ابتدا USB را چک می‌کنیم که به سرور و ماشین مجازی مورد نظر متصل باشد. در صورتی که USB Device از سرور جدا شود یا پورت آن عوض شود، در این قسمت به صورت قرمز نشان داده می‌شود و برای رفع این مشکل باید USB Device را از روی سرور چک کنیم.

در صورتی که بعد بررسی مراحل بالا و عدم وجود مشکل، ماشین مجازی USB Device را نشناخت، ماشین مجازی را خاموش و روشن می‌کنیم.

به اشتراک بگذارید.