افزودن USB

برای استفاده از ابزارهای USB ابتدا باید این ابزارها در سیستم تعریف شوند.
برای افزودن USB مطابق شکل از پنجره نمایش درختی گزینه USB را انتخاب می‌کنیم.
سربرگ USB نمایش داده می‌شود.
چنانچه از قبل USB به لیست اضافه شده باشد در این سربرگ نمایش داده می‌شود.
در نوار ابزار دکمه Add را زده و پنجره ویزاردی جهت افزودن USB جدید باز می‌شود.

مدیریتusb

پنجره افزودن USB طبق شکل زیر باز می‌شود.

مدیریتusb
  • Host: لیستی از Hostهای موجود در کلاستر نمایش داده می‌شود. از لیست نام Host که دستگاه USB به آن متصل شده است را انتخاب می‌کنیم.
  • Device: لیستی از تمام دستگاه‌های USB متصل به host نمایش داده می‌شود. از لیست نمایش داده شده دستگاه USB مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
  • Name: یک نام مناسب برای دستگاه USB انتخاب می‌کنیم.
  • Description: در صورت نیاز می‌توان توضیحات لازم برای دستگاه USB را در این کادر وارد کرد.

و در نهایت با انتخاب دکمه Save تنظیمات ذخیره و USB جدید اضافه می‌شود.

ویرایش USB

با انتخاب سطر مورد نظر از جدول و زدن دکمه Edit از نوار ابزار، پنجره ویزارد ویرایش باز می‌شود.
در این پنجره تنها می‌توان نام و توضیحات درج شده را ویرایش کرد و امکان ویرایش هاست انتخابی و Device وجود ندارد.
و در نهایت با زدن دکمه Save تغییرات اعمال می‌شود.

ویرایشusb
ویرایشusb

لازم به ذکر است در تنظیمات ماشین مجازی می‌توان USB تعریف شده را به ماشین مجازی وصل کرد.

به اشتراک بگذارید.