صفحه اصلیشایعاتی مبنی بر تولیدی نبودن محصول وجود دارد؟

وجود شایعات امری طبیعی است، و اصولا انجام هر حرکت جدید، با سوء برداشت‌هایی مواجه می‌شود. اعتقاد داریم اظهار نظرها در این مورد از روی دلسوزی انجام شده است.

در مستند چالش‌های تولید، ما انواع نگاه‌ها به تولید در کشور و نگاه ما به تولید در حوزه نرم افزار را مطرح کرده‌ایم، عمده بحث در بروز سوء‌برداشتها، از منظری است که به تولید نگاه می‌شود، دعوت می‌کنیم که این مستند را مطالعه بفرمایید.

همچنین در مقایسه با محصول متن باز proxmox دو مستند منتشر شده است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست:

مستند مقایسه PVM و PVE

فایل ویدئو بررسی ابهامات مطرح شده

در مستندی با عنوان چرا تولید؟ چرا از فارسی‌سازی نرم‌افزارهای متن‌باز یا تغییر آنها استفاده نکرده‌ایم؟ نیز در مورد هدف ما و اینکه چرا تولید را انتخاب کردیم، پاسخ داده‌ایم.

همچنین در مستند معماری PVM، ساختار محصول و تکنولوژی‌های مورد استفاده با دقت مورد بررسی قرار گرفته‌است.

درخت تنومند آوید، که هم اکنون در مراحل ابتدایی خود قرار دارد از آبیاری حاصل از انتقادات ارزشمند به شدت استقبال می‌کند، چراکه قوام مسیر رشد را به برخورد دغدغه‌مند با انتقادات و اصلاح مسیر خود بر اساس بازخوردهای دریافتی می‌داند.

به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

1400-6-20 05:02:58 +00:00