کلیه فعالیتهای پشتیبانی شرکت رایانش ابری آوید از زمان شروع نصب محصول مورد نظر تا دوره‌های متناوب پشتیبانی به صورت فرآیندی مشخص تدوین گردیده است که این امر موجب بهبود سطح کیفی خدمات می‌گردد. تصویر زیر فرایند خدمات پشتیبانی را نشان می‌دهد.