به منظور حفظ و افزایش پویای شرکت در زمینه انجام فعالیت‌ها و همچنین در زمینه کاری شرکت،ساختار ماتریسی سه تیم و پنج بخش مورد توجه قرار گرفته است:

تصویر زیر ساختار شرکت، جایگاه مدیر عامل و مشاوران و همچنین نحوه ارتباط بخش‌ها و تیم‌های مختلف شرکت رایانش ابری آوید را نشان داده است.

تیمهای شرکت عبارتند از:

  • بازاریابی: این تیم در زمینه بازار، تحلیل و ارزیابی بازار، تعیین بازار هدف و فروش محصول فعالیت دارد.
  • فنی و مهندسی: زمینه فعالیت این تیم طراحی و توسعه محصولات جدید و فعلی شرکت می‌باشد.
  • اداری و مالی: کلیه امور اداری و مالی از جمله ثبت و بایگانی نامه‌ها، ترازنامه، پرداخت حقوق و بیمه و … بر عهده این تیم می‌باشد.
  • بخش‌های شرکت رایانش ابری آوید به شرح ذیل می‌باشد:
  • مدیریت: انجام امور مدیریتی و هماهنگی بین افراد تیم مربوطه
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه: برنامه‌ریزی به منظور انجام بهینه فعالیت‌ها و کنترل آن‌ها از لحاظ محدودیت‌های زمانی و مالی
  • بازرگانی و ارتباط با مشتریان: انجام کلیه امور مرتبط با مشتریان شرکت
  • امور قراردادها: تنظیم و بررسی قراردادهای شرکت
  • تحقیق و توسعهانجام تحقیقات در زمینه محصولات بدیع و جدید و تلاش در جهت پیاده‌سازی ایده‌ها

همچنین با توجه به ساختار در نظر گرفته شده، شرکت رایانش ابری آوید دارای 15 واحد است که از محل تلاقی تیم و بخش ایجاد می‌شودبه عنوان مثال واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تیم فنی و مهندسی، واحد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تیم بازاریابی و غیره.

همانطور که در تصویر (1) ارائه شده است، در ساختار شرکت رایانش ابری آوید همه تیم‌ها در همه بخش های شرکت دخیل خواهند بود، این امر مزایایی چون حفظ پویایی شرکت، حفظ صمیمیت بین افراد (به دلیل ارتباط افراد در همه بخش‌ها با یکدیگر)، کنترل راحت‌تر فعالیت‌ها و تبادل بهتر اطلاعات بین بخش‌ها را به همراه دارد.