تاریخ عنوان نوع
1397/12/27 تاسیس شرکت رایانش ابری آوید رویداد
1398/01/01   راه اندازی دفتر مرکزی رویداد
1398/02/18 راه اندازی دفتر یزد رویداد